Utlevering og tilbakebetaling av bolte

Vi ønsker fremdeles å støtte utviklingen av klipper, men fra og med i år endrer vi måten dette skjer på.

Les mer og finn skjema for boltestøtting her

BRV har alltid ønsket å gi økonomisk støtte til utvikling av nye crag i Rogaland. Tidligere har det vært vanlig praksis at klubben har tilbakebetalt utgifter til bolter, hengere og snufester etter at klippen er utviklet. Vi ønsker fremdeles å støtte utviklingen av klipper, men fra og med i år endrer vi måten dette skjer på.

Klubben har kjøpt inn et stort antall bolter, hengere og snufester i høy kvalitet som oppbevares hos materialforvalter. Alle kan søke om å få utlevert det de måtte trenge ved å fylle ut og levere det vedlagte skjemaet til han. Dette må altså gjøres før boltene leveres ut, og
DET VIL IKKE LENGER VÆRE MULIG Å SØKE OM Å FÅ TILBAKEBETALT UTGIFTER I ETTERTID.

Grunnene til at vi har valgt å gjøre det slik er at:
–      Vi vet at bolter, hengere og snufester er av god kvalitet
–      Det er billigere for klubben å kjøpe inn i store kvantum enn å betale tilbake enkeltutgifter
–      Vi får mulighet til å vurdere om klippen er forsvarlig å utvikle, og vi kan gi råd og veiledning om ønskelig

En konsekvens av denne praksisen er at materialforvalter og eventuelt sikkerhetsgruppen vil få vite om hvilke klipper som er under utvikling, men alle som sitter på denne informasjonen vil ha streng taushetsplikt inntil klippen er ferdig utviklet dersom det er ønskelig. Det er med andre ord ingen fare for at linjer skal bli stjålet.

English

Collect and repayment of bolts

BRV has always wanted to provide financial support to the development of new crag in Rogaland. Previously it has been common practice that the club has repaid expenses bolts, hangers and quick draws after cliff is developed. We still want to support the development of cliffs, but from this year we change the way this happens.

The club has purchased a large number of bolts, hangers and quick draws in high quality. Anyone can apply for obtaining whatever else they need by filling out and deliver the enclosed form to him. This must therefore be made before the bolts are handed out, and
THERE WILL NO LONGER BE POSSIBLE TO APPLY FOR TO GET BACK PAID EXPENSES hindsight.

The reasons why we have chosen to do it this way is that:
– We know that bolts, hangers and quick draws are of good quality
– It is cheaper for the club to buy in large quantity than to repay easily expenses
– We have an opportunity to consider whether the rock is prudent to develop, and we can provide advice and guidance if desired

A consequence of this practice is that materials manager and possibly security group will learn about the rocks that are under development, but everyone who sits on this information will have strict confidentiality until the rock is fully developed, if desired. In other words no danger that lines should be stolen.

Find form for bolting refund here
Sincerely Board and the security group

Vennlig hilsen styret og sikkerhetsgruppen