BRV ekspedisjonsfond

BRV Ekspedisjonsfond ble opprettet 04.12.2021.

Midlene er generert ved at opprinnelige «aksjonærinnskudd» og et overskudd fra driften av klatresiloen på Skadberg (Silofondet) ble investert i Skagenfondene. Deler av denne avkastningen overføres til BRV som Ekspedisjonsfond.

Fondets grunnkapital er på kroner 200 000,-.

Hensikten med fondet er å bidra til at BRV-medlemmer kan realisere sine klatredrømmer ved å gi økonomisk støtte til å kunne gjennomføre ikke-kommersielle klatreturer i Norge eller utlandet.

Fondet forvaltes av styret i BRV.


Tildeling av støtte fra midlene i fondet skjer etter søknad til styret i BRV (søknad forfattes og sendes til post@brv.no). Søknaden behandles på første styremøte etter innsendelse.


Søknaden skal redegjøre for ekspedisjonen, dens finansiering med et budsjett, og hvordan eventuell støtte fra fondet vil bli benyttet i tråd med det foreslåtte budsjettet.
Søknaden skal også inneholde risiko-/sikkerhetsmessige aspekter knyttet til gjennomføring.
Ved behandling av søknad skal det, om nødvendig, avholdes avstemming, hvor det kreves flertall i styret for å kunne gjennomføre tildeling.
Bidrag gis primært til ekspedisjoner hvor alle deltakere er medlemmer av BRV, men kan også gis til BRV-medlemmer som deltar i ekspedisjoner hvor også ikke-medlemmer er med. Størrelsen på beløpet bør da gjenspeile antallet BRV-søkere.
Ekspedisjoner og aktiviteter med preg av pionerarbeid, herunder nye områder og ruter, som virker turinspirerende og bidrar til å styrke klubbens omdømme bør prioriteres.
Ekspedisjoner som har mottatt støtte skal, innen 3 måneder etter ekspedisjonens avslutning, skriftlig meddele styret hvordan støtten ble benyttet.
Dersom støtten ikke ble anvendt i overensstemmelse med opplysningene i søknaden, kan styret kreve støtten tilbakebetalt av BRV-medlemmet. Tilbakebetalt
støtte tilføres fondet.


Det forventes at mottakere av støtte, som bidrag til å opprettholde et godt klubbmiljø, holder foredrag etter endt tur.