Retningslinjer for bolting

Omhandler rebolting og bolting av nye felt og utlån av drill.

Bolting av klatrefelt/klippe

 • Rappell/Snufester skal ha to bolter.
 • Snufester med grisehaler er sikkert, men lite vakre. Vis omtanke ved montering av grisehaler og toppfester.
 • Bruk ringer ol. hvor festet er lett synlig.
 • Ved restaurering av etablerte ruter, skal en vise respekt for førstebestigers bolteplasseringer og om nødvendig ta kontakt med førstebestiger/BRV.
 • Respekter karabinere og annet utstyr som henger på snufester/rapeller.
 • Chopping av tak er ikke akseptert.
 • Bolting av etablerte tekniske ruter for friklatring er ikke akseptert.
 • Fredede områder – Ingen boring!! 

Boltestøtte

 • Ved å søke på forhånd kan det gis økonomisk støtte til etablering av ruter på nye og eksisterende BRV-felt.
 • BRV skal bidra til å sette en standard for god feltutvikling i regionen gjennom aktiv deltakelse i bolting av nye ruter og klatrefelt og vedlikehold av eksisterende klatrefelt.
 • Ved etablering av nye felt skal det forhåndsøkes.
 • Ved bolting av mange ruter skal hengere kjøpes selv på feks barrabes.com
 • Bolter utleveres av materialansvarlig ved godkjent søknad.
 • BRV tar stilling til støtte ut ifra ulike hensyn; feltets beliggenhet, størrelse, kvalitet og ruteutvalg.
 • Det skal leveres fører/ ruteinformasjon.
 • Det skal utvises en god fornuft og klatreetikk ved bolting av ruter.
 • Avstand mellom bolter bør tilpasses fallpotensialet og klatresekvens.
 • Bakkefallpotensialet skal alltid minimeres.
 • Snufeste skal stå forholdsmessig fornuftig plassert med tanke på oversiktlighet og tauslitasje.
 • Boltene skal være av syrefast kvalitet. Hengere skal være av minimum rustfri kvalitet.
 • BRV forbeholder seg retten til å vurdere boltestøtte fra felt til felt og fra rute til rute.
 • Hver enkelt søknad blir vurdert på selvstendig grunnlag av BRVs styre. Send søknad og kvitteringer på hengere/ bolter til post@brv.no

BRV forbeholder seg retten til å gjøre endringer på ruter som er ansett for å være feilboltet eller som ikke er i tråd med retningslinjene.

Retningslinjer for utlån av drill:

 • Drillen kan kun lånes ut til medlemmer.
 • Drillen er forbeholdt bruk på BRV-felt*.
 • Materialforvalter har forvaltningsrett og kan avgjøre utlån uten samtale med styret.

*Klatrefelt som BRV har besluttet å støtte på grunnlag av kvalitet, beliggenhet, bredde og behov.